Calligraphy on Blue Paper

Calligraphy on Blue Paper

Shin Wi
19th century, Joseon Dynasty (1392-1910), Korea
view details0264

Double column calligraphy

YUN Yong-gu
late 19th to early 20th century, Korea
view details0148

Single Column Calligraphy Screen

Yun Yong-gu
late 19th to early 20th century, Korea
view details0254

Wild Large Calligraphy

Kim Gyu-jin
late 19th to early 20th century, Korea
view details0377

Calligraphy on pink paper

Kim Gyu-jin
late 19th to early 20th century, Korea
view detailsPair of Single Column Calligraphy on Pink paper

Yun Yong-gu
late 19th to early 20th century, Korea
view details0188

Eight-panel Calligraphy Screen

Yi Sam-man
18th to 19th century, Korea
view detailsFour sets of calligraphy panels

YUN Yong-gu (1852-1939)
19th century, Korea
view details0519

Eight Panel Single Column Calligraphy Screen with Big and Small Characters

Yun Yong-gu
late 19th-early 20th century, Korea
view detailsCalligraphy

Ahn Joong-Sik (1861-1919)
Late Joseon Dynasty
view details


© 2010 Kang Collection.  T +1 212 734 1490.  Contact Us